KIF-Fodbold
Ungdom og Bredde side

Vedtægter

Vedtægter for Kolding Idræts Forening – Fodboldafdelingen

(Stiftet 15. oktober 1895)

§ 1) Afdelingens navn er Kolding Idræts Forening – Fodboldafdelingen. Hjemsted er Kolding Kommune. –
Fodboldafdelingen er tilsluttet DBU (og dermed DIF), DBU JYLLAND samt DGI, og arbejder sportsligt og
økonomisk uafhængigt af KIFs øvrige afdelinger. Afdelingen står foreningsmæssigt og økonomisk
solidarisk med Hovedforeningen

§ 2) Fodboldafdelingens formål er at virke for fremme af elitefodbold og samtidig tilgodese
bredden. Desuden arbejder fodboldafdelingen på grundlag af KIFs Hovedafdelings § 2.
§ 3) Fodboldfdelingen optager som aktivt medlem enhver person, der vil indordne sig under KIFs
Hovedafdelings § 3. Det samme gælder optagelse af passive medlemmer, som dog ikke har adgang til
selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelse og udvalg.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for
foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen, skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab,
forelægges generalforsamlingen.
§ 4) Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldesblanket til kassereren. For medlemmer under 18 år skal
blanketten underskrives af forældrer eller værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.
Det er en forudsætning, at økonomiske mellemværender er afviklet.
§ 5) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Betalingsterminer og opkrævningsform fastsættes
af bestyrelsen
§ 6) Fodboldafdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen. Fodboldafdelingen tegnes af 2
medlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer.
§ 7) Fodboldbestyrelsen sammensættes som følger: En formand, en kasserer og op til 3 med-lemmer,
der vælges for 2 år. Bestyrelsen består desuden af 1-2 personer fra hver af følgende udvalg: seniorudvalg,
ungdomsudvalg og old boys-udvalg. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år, kasserer og op
til 2 medlemmer på lige âr. Bestyrelsens navne skal forefindes på klubbens hjemmeside med angivelse af,
hvem der er på valg såvel lige som ulige år, samt hvilke udvalg de øvrige medlemmer hører til.
§ 8) En eventuel støtteafdelings vedtægter skal godkendes af fodboldbestyrelsen inden oprettelse.

§ 9) Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle fodboldafdelingens sager og afgør alt ved
simpel majoritet, dog kræves der en 2/3-majoritet af de afgivne stemmer til vedtægts-ændringer og
udelukkelser. Alle valg og alle sager sker ved skriftlig afstemning, såfremt blot et medlem forlanger det.
§ 10) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned, med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning og godkendelse
3) Fremlæggelse af regnskab og godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse (valgperiode 2 år)
7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (valgperiode 1 år)
8) Eventuelt
Generalforsamlingen indvarsles senest med 14 dages varsel ved avertering i et lokalt dagblad.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde og vaere offentligt tilgængeligt senest 8
dage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når lovlig varsel er af-givet. Ingen
kan vælges uden at være til stede eller uden at have givet skriftligt tilsagn.
Nye medlemmer har stemmeret efter 3 måneders medlemsskab
Alle medlemmer har stemmeret fra det år, hvor det pågældende medlem fylder 18 år.
Alle medlemmer, der opfylder aldersbetingelsen, såvel aktive som passive, har stemmeret mod
fremvisning af gyldigt medlemskort eller dokumentation for rettidigt indbetalt kontingent.
Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører tab af stemmeret.
§ 11) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt fodboldbestyrelsen finder det fornødent
eller hvis mindst 25 medlemmer indsender skriftlig anmodning til formanden, ledsaget af et motiveret
forhandlingsemne. Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel senest 14 dage efter
anmodningen.
§ 12) Fodboldafdelingens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Kassereren skal ved hver ordinær
generalforsamling fremlægge et revideret driftsregnskab og status for det forløbne år til godkendelse.
§ 13) Fodboldbestyrelsen fører forhandlingsprotokol og kassebog. Af generalforsamlingen føres
forhandlingsprotokol.
§ 14) Alle ekstraordinære sportsarrangementer, fester, sponsorvirksomhed samt større offentlige
lotterier skal godkendes af fodboldbestyrelsen, jvf KlFs Hovedafdelings § 17.
§ 15) Såfremt der indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse vedtægter, kan fodbold-
bestyrelsen frit handle under ansvar overfor den førstkommende generalforsamling.
§ 16) Kolding Idræts Forenings Fodboldafdeling kan kun opløses, når det er vedtaget på to på hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 stemmers majoritet. I tilfælde af opløsning tilfalder dens
formue og ejendele KlFs Hovedafdeling
Således vedtaget den 27. januar 2014.